Kinh tế

Quảng Nam: Chung tay phòng, chống dịch Covid – 19 thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày.

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020.

Đọc tiếp